• Mail: sales@dongduong.com.vn
  • Điện thoại hỗ trợ: ( 84 4) 38535985 / (84 8) 38650891

ROCA KHROMA 357655

Xuất xứ: SPAIN

Khroma 357655
Vitreous china wall-hung bidet
Dimensions:
Length: 390 mm.
Width: 610 mm.
Height: 300 mm.